16_186454391172965321846421749776449553825792n.jpg
 Vases/photo: My Cup of Tea     
16_leg-vaseakondrataite.jpg
 Leg=vase/H-48 cm/2018     
16_img4378.jpg
 photo: Agne Kondrataite     
16_img8350sutvarkyta_v2.jpg
 photo: Raimonda Vysnia     
16_img8190sutvarkyta_v3.jpg
 photo: Raimonda Vysnia     
16_img8330_v2.jpg
 photo: Raimonda Vysnia     
16_3002-fullhd_v2.jpg
 photo: Robertas Daskevicius/   52 kartai.lt 
16_3003-fullhd_v2.jpg
 photo: Robertas Daskevicius/   52 kartai.lt 
16_bts001-fullhd_v2.jpg
 photo: Robertas Daskevicius/   52 kartai.lt 
16_7-007-fullhd_v2.jpg
 photo: Robertas Daskevicius/   52 kartai.lt 
16_7-017-fullhd.jpg
 photo: Robertas Daskevicius/   52 kartai.lt 
16_7-014-fullhd_v2.jpg
 photo: Robertas Daskevicius/   52 kartai.lt 
16_7-034-fullhd_v2.jpg
 photo: Robertas Daskevicius/   52 kartai.lt 
16_7-030-fullhd_v2.jpg
 photo: Robertas Daskevicius/   52 kartai.lt 
16_7-025-fullhd_v2.jpg
 photo: Robertas Daskevicius/   52 kartai.lt 
16_7-020-fullhd_v2.jpg
 photo: Robertas Daskevicius/   52 kartai.lt 
16_7-004-fullhd_v2.jpg
 photo: Robertas Daskevicius/   52 kartai.lt 
16_dsc00231.jpg
       
16_p20180318155225.jpg
 Leg-hanger/H-49,5 cm/2018     
16_img8277.jpg
 photo: Raimonda Vysnia     
16_img0280.jpg
 photo: secrets and things     
16_img0209.jpg
 photo: secrets and things     
16_1331566011065745394039027285505771425776091n.jpg
 photo: My Cup of Tea     
16_1436475011864853147461578212018556988292639n_v2.png
 photo: My Cup of Tea     
16_untitled-1.jpg
 photo: My Cup of Tea     
16_img4384.jpg
 photo: Agne Kondrataite